top of page
Holding Hands

Renew Family Medicine là một thực hành chăm sóc ban đầu trực tiếp (DPC)

DPC là một mô hình chăm sóc sáng tạo dựa trên tư cách thành viên, trong đó bệnh nhân và bác sĩ ký hợp đồng trực tiếp với nhau về các dịch vụ chăm sóc chính mà không có bảo hiểm đứng giữa. Điều này cho phép tiếp cận dịch vụ chăm sóc chất lượng cao và tiếp cận tốt hơn với bác sĩ chăm sóc chính.

Không có khoản đồng thanh toán, khoản khấu trừ hoặc thanh toán bảo hiểm. Với gánh nặng hành chính thấp và không có công ty bảo hiểm ra lệnh chăm sóc, các bác sĩ DPC có thể tập trung sự chú ý vào những gì thực sự quan trọng – chăm sóc bệnh nhân của họ.​

So với thực hành y tế truyền thống nơi mỗi bác sĩ phải chăm sóc cho hơn 2.000 bệnh nhân, thực hành DPC duy trì các bảng nhỏ hơn (thường là 500 bệnh nhân). Điều này cho phép các bác sĩ của DPC dành nhiều thời gian hơn cho từng bệnh nhân to tạo ra các kế hoạch cá nhân.

 

DPC khôi phục mối quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ, dẫn đến kết quả sức khỏe tốt hơn.

$45/month

$495/year

Children must register with at least one parent

$235/month

$2585/year

Two parents and two children, $25/month for each additional child on the membership

$85/month

$935/year

$45/month

$495/year

Requires active school ID

HOME VISITS:

For those who have difficulty leaving the home, when deemed appropriate by patient and physician, we offer home visits at an additional fee of $50 per home visit to cover cost of travel.

SMALL BUSINESS OWNERS: 

Check out this video to see how DPC helps businesses 

Contact us for group employee rates

NON-MEMBERS:

Non-member immediate care visits are available for $200 per 30 mins to evaluate problems such as one-time refills for common medications, rash, UTI, cough, sore throat, headache, ear pain, etc. Please call our office to schedule an appointment. If you would like to submit to your insurance for reimbursement, a superbill can be provided upon request.

 If non-members decide to join our practice within 2 weeks of the immediate care visit, we will apply this fee towards the membership

bottom of page