top of page
Accountant

DPC có thể tiết kiệm tiền cho bệnh nhân như thế nào?

Unsure how DPC can save you money? Let's compare some costs.

As an example, here are the exact amounts for medical bills that Dr. Nguyen received for her two children's primary care needs in 2022, in the traditional healthcare model. Medical bills can add up quickly if you have multiple kids and it is flu/cold season!

Không chắc chắn làm thế nào DPC có thể giúp bạn tiết kiệm tiền? Hãy so sánh một số chi phí. ​

 

Ví dụ: đây là số tiền chính xác cho các hóa đơn y tế mà bác sĩ Nguyễn nhận được cho nhu cầu chăm sóc chính của hai đứa con của cô vào năm 2022, theo mô hình chăm sóc sức khỏe truyền thống. Hóa đơn y tế có thể tăng lên nhanh chóng nếu bạn có nhiều con và đó là mùa cúm/cảm lạnh!

A picture and calculation of health care costs incurred by Dr. Nguyen's two children during the year of 2022, totaling $1,301.89 for seven primary care visits, not including the cost for specialists/ER visits or medications and imaging.
A comparison of the same situation as listed above, but from a direct primary care practice, total costs significantly less at $770 plus the cost of vaccines.

Note: The total cost listed in both scenarios do not include out of pocket costs for medications, labs, imaging, specialty visits, or ER visits in 2022, which are not primary care services performed in the office.
 

This cost comparison also does not take into account additional savings that DPC may provide for patients, through lower cost medications, labs, or imaging.

Lưu ý: Tổng chi phí được liệt kê trong cả hai trường hợp không bao gồm chi phí tự trả cho thuốc men, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm khám chuyên khoa hoặc thăm khám tại phòng cấp cứu vào năm 2022, đây không phải là các dịch vụ chăm sóc chính được thực hiện tại văn phòng.

 

So sánh chi phí này cũng không tính đến các khoản tiết kiệm bổ sung mà DPC có thể cung cấp cho bệnh nhân, thông qua các loại thuốc, phòng thí nghiệm hoặc hình ảnh chi phí thấp hơn.

Services.png

Examples of prices for lab tests ordered through our practice, compared to prices you might pay at a local lab

Ví dụ về giá cho các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm được đặt hàng thông qua thực tiễn của chúng tôi, so với giá bạn có thể trả tại phòng thí nghiệm địa phương

Lab prices.png
bottom of page